CentOS5.6下安裝安裝配置vsftp

CentOS5.6下安裝安裝配置vsftp 2015-10-15

一.安装 [root@navy-test1 ~]# yum -y install vsftpd db4-utils 二.配置 1.撰写配置文件 [root@navy-test1 ~]# vi /etc/vsftpd/
一周排行